Trình Tối ưu hoá Hình ảnh Trực tuyến - Nén và Thay đổi kích thước Hình ảnh -

Trình Tối ưu hoá Hình ảnh trực tuyến là một công cụ được sử dụng để tối ưu hóa, nén và thay đổi kích thước hình ảnh theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi thường phải đối mặt với khó khăn trong việc đính kèm hình ảnh vào email của chúng tôi vì kích thước hình ảnh lớn và cũng có dung lượng đĩa thấp. Tất cả những khó khăn của chúng tôi được sắp xếp bằng cách sử dụng công cụ Tối ưu hoá hình ảnh này. Ba bước đơn giản để sử dụng công cụ này là:

Bước 1: Chọn tối đa 20 ảnh JPEG hoặc PNG bạn muốn tối ưu hóa.

Bước 2: Chọn Tối ưu hoá như Chất lượng, Chiều rộng và Chiều cao.

Bước 3: Nhấp vào tải xuống để có được hình ảnh được tối ưu hóa.

Gương tất cả hình ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
Nếu chỉ một trường được đặt thì trường khác sẽ được tính tự động theo tỷ lệ co.

Thả tệp vào đây hoặc nhấp để tải lên.

Chỉ cho phép tải tệp lên hình ảnh